ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ

УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ
ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
 ТРИОЛИЦА 
ПРАВИЛНИК О РАДУ

Члан 1

Удружење наставника музичке културе Србије организујe Републичко такмичење вокалних и инструменталних извођача и састава.

Право учешћа имају ученици државних и приватних основних и средњих школа.

Члан 2

Оснивач такмичења је Удружење наставника музичке културе Србије (у даљем тексту УНМКС).

Члан 3

Такмичење се одржава према Правилнику и Пропозицијама такмичења које су саставни део овог документа.

Члан 4

Такмичење се одржава јавно, сваке године у априлу и мају месецу.

Члан 5

Управни одбор УНМКС-а бира директора и организациони одбор такмичења.

Организациони одбор чине представници школа такмичења који организују и прате ток такмичења по етапама.

Директор такмичења бира административни тим такмичења.

Директор такмичења одговара Управном одбору УНМКС-а за спровођење такмичења.

Члан 6

Пријаве за учешће се достављају путем Обрасца пријаве који садржи следеће податке:

назив школе, место, контакт телефон, мејлl адресу, име и презиме такмичара, разред,

дисциплину, категорију и жанр за коју се пријављује, назив и име аутора композиције.

Пријавни образац мора бити оверен печатом школе.

Рок пријаве одређује Организатор такмичења.

Члан 7

Учеснике Такмичења оцењује трочлани жири кога чине еминентни музички педагози и уметници из Србије.

Уз три стална члана жирија именује се и заменик.

Члан жирија не оцењије такмичара са којим је у сродству, такмичара коме је наставник,

као и такмичаре из школе коју представља.

Уместо члана жирија, у претходно наведеним ситуацијама, оцењује заменик жирија.

Члан 8

Приликом оцењивања жири ће узимати у обзир: тачну интонацију, квалитет гласа/тона, примереност песме/композиције, изражајност у интерпретацији.

Члан 9

Жири додељује I, II и III награду и похвалу. Број награда није ограничен.

Такмичари се рангирају према следећој скали:

Прва награда: од 91 до 100 поена,

Друга награда: од 81 до 90 поена,

Трећа награда: од 71 до 80 поена.

Сви такмичари са мање од 71 освојених поена добијају Похвалу за учешће.

Члан 10

Жири има право да додели специјалне награде такмичарима, у свакој категорији/дисциплини/жанру, са освојеним највећим бројем поена, као и Лауреат који се додељује такмичару који освоји 100 поена.

Члан 11

Дипломе награђених и похваљених ученика садрже следеће податке:

● презима и име такмичара, односно назив хора или оркестра

● податке о дисциплини, категорији, награди и броју освојених поена

● назив школе

● име предметног наставника, односно диригента за хор/оркестар

● печат УНМКС-а

● потпис директора такмичења.

За дуете, терцете, групе певача и мале инструменталне саставе дипломе се додељују сваком члану посебно.

За хор и оркестар уписује се назив хора или оркестра.

Диплома Лауреата, поред података “за освојену прву награду”, садржи и текст и назив “Лауреат”.

Члан 12

Организатор може доделити специјалне награде менторима такмичара.

Члан 13

Одлука жирија и резултати морају бити јавни и објављени до сат времена по завршетку такмичења, Евентуално прекорачење рока жирирања (до два сата) могуће је у случају великог броја такмичара.

Одлука жирија о рангирању такмичара је коначна и неопозива сат времена након објављивања резултата а пошто се реше евентуални приговори.

Члан 14

Путне трошкове, трошкове смештаја и исхране и остале трошкове такмичара и њихових пратилаца сносе сами такмичари. Организатор не сноси одговорност за евентуалне повреде учесника и/или оштећења инструмената и друге опреме којима учесници располажу током такмичења. Организатор задржава право реализације и публикације аудиовизуелног материјала. Учесници такмичења се одричу свих права, као што су ауторска или било која друга права у вези са коришћењем музичког и видео материјала који је остварен њиховим учешћем на такмичењу, као и догађаја који прате такмичење.

Организатор задржава право публикације музичких и/или видео снимака на ЦД-у, ДВД-у издањима и интернету.

Члан 15

Оверавањем обрасца пријаве печатом школе, такмичар прихвата све услове наведене у Правилнику.

Члан 16

Правилник ступа на снагу непосредно по усвајању.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

"ТРИОЛИЦА"

Такмичење “ТРИОЛИЦА” предвиђа музичко надметање у ЧЕТИРИ дисциплине:

1. Вокални извођачи (солиста, дуети и терцети)

2. Мали састави (групе певача и мали инструментални састави)

3. Оркестри (мешовити и једнородни оркестри)

4. Хорови

Прва дисциплина (вокални извођачи) има ПЕТ категорија такмичара:

 

I категорија – ученици од I до II разреда

II категорија – ученици од III до  IV разреда

III категорија – ученици V и VI разреда

IV категорија – ученици VII и VIII разреда

V категорија – ученици средњих школа.

 

 

Друга дисциплина (мали састави) има ТРИ категорије такмичара:

 

I категорија – ученици од I до IV разреда

II категорија – ученици од V до VIII разреда

III категорија – ученици од I до IV разреда средње школе.

 

Трећа дисциплина (оркестри) има ЧЕТИРИ категорије, са поддисциплинама у односу на једнородне и мешовите саставе:

 

Iа категорија – једнородни – ученици од I до IV разреда

Iб категорија – мешовити – ученици од I до IV разреда

IIа категорија – једнородни – ученици од V до VIII разреда

IIб категорија – мешовити – ученици од V до VIII разреда

IIIа категорија – мале школе до 400 ученика – једородни од I до VIII разреда

IIIб категорија – мале школе до 400 ученика – мешовити од I до VIII разреда

IVа категорија – једнородни – ученици од I до IV разреда средње школе

IVа категорија – мешовити – ученици од I до IV разреда средње школе

 

Четрвта дисциплина (хорови) има ЧЕТИРИ категорије:

 

I категорија – ученици од I до IV разреда

II категорија – ученици од V до VIII разреда

III категорија – мале школе до 400 ученика – ученици од I до VIII разреда

IV категорија – ученици од I до IV разреда средње школе.

 

 

У све четири дисциплине такмичење се одвија у ЧЕТИРИ етапе:

ПРВА ЕТАПА се организује на нивоу школског такмичења. На следећем нивоу такмичења пласира се по један најбољи такмичар из сваке дисциплине/катерогије/жанра. Жири чине три музичка педагога или три наставника уметничких предмета од којих један мора бити наставник музичке културе.

ДРУГА ЕТАПА се организује на општинском нивоу на коме се представљају првопласирани певачи школских такмичења. Одлуком стручног жирија по један такмичар из сваке дисциплине, категорије и жанра пласира се на окружно такмичење. Жири чине три музичка педагога, уз обезбеђену једну замену.

ТРЕЋА ЕТАПА окупља општинске првопласиране певаче на окружном такмичењу у организацији Актива наставника музичке културе. Одлуком стручног жирија по један такмичар из сваке дисциплине, категорије и жанра пласира се на републичко такмичење.

Жири чине три музичка педагога, уз обезбеђену једну замену.

ЧЕТВРТА ЕТАПА је републичко такмичење које окупља најбоље такмичаре из градова Србије, из сваке дисциплине, категорије и жанра. Жири чине три музичка педагога, уз обезбеђену једну замену.

 

Чланови стручног жирија приликом оцењивања узимају у обзир: чистоту интонације, квалитет гласа/тона, примереност песме дечијем гласу, изражајност у интерпретацији песме/композиције, прецизност заједничког музицирања, као и стручно-педагошки рад диригента.

Такмичара који прекорачи дозвољену минутажу, жири по правилу прекида и оцењује такмичара на основу изведеног програма до момента прекида.

Жири бира по једног такмичара из сваке категорије и жанра за учешће на наредној етапи такмичења. Уколико квалитет извођења такмичара не испуњава задате критеријуме, жири није у обавези да изабере учеснике за наредну етапу такмичења.

Редослед наступа такмичара дефинисан је Програмом који утвдђује административни тим такмичења.

ПРВА ДИСЦИПЛИНА - ВОКАЛНИ ИЗВОЂАЧИ

Солиста, дуети и терцети се представљају једном композицијом.

Дуети изводе двоглас а терцети изводе троглас.

Исти такмичар може наступити само у једној од поддисциплина.

Појединачни наступ такмичара (солиста, дует, терцет) траје до 3 (три) минута.

Током етапног такмичења није дозвољена замена пласираних такмичара.

У оквиру ПРВЕ дисциплине (вокални извођачи), свих категорија, такмичење се одвија у ПЕТ жанрова:

а) народна домаћа песма

б) народна страна песма

в) дечја забавна песма

г) староградска песма

д) популарна песма свих епоха (соло песма)

Народне песме се изводе без инструменталне пратње. Дозвољена је пратња ритам секције (до 2). Изводе се до три строфе ако је реч о облику стофичне песме.

Дечја забавна песма/староградска песма/популарна песма свих епоха може имати инструменталну пратњу до два инструмента, један мелодијски и један ритмички инструмент. Употреба матрица није дозвољена. Одабрана композиција треба да испуњава уметничке критеријуме и да је примерена узрасту такмичара.а

ДРУГА ДИСЦИПЛИНА - МАЛИ САСТАВИ

Ова дисциплина предвиђа две поддисциплине: групу певача и мале инструменталне саставе.

Групе певача броје до пет чланова и представљају се са две композиције: једном народном (а капела) и једном композицијом по слободном избору (може бити уз инструменталну пратњу; без употребе матрице). Једна од две композиције мора бити вишегласна.

Мали инструментални састави броје до пет чланова и представљају се са две композиције по слободном избору. Могу бити једнородни или мешовити. У пријави за такмичење се наглашава да ли су једнородни или мешовити мали иснтрументални састави. За средњошколске мале инструменталне саставе, се не подразумева бенд. Композиције морају да имају уметничку вредност.

Појединачни наступ групе певача и малих инструменталних састава траје до 5 (пет) минута.

ТРЕЋА ДИСЦИПЛИНА - ОРКЕСТРИ

Оркестар може бити мешовити и једнородни.

Оркестар броји преко 10 (десет) чланова и представља се са по 2 (две) композиције по СЛОБОДНОМ избору у прве три етапе, у укупном трајању до 5 (пет) минута. У четвртој етапи, републичког нивоа, изводе се три композиције у трајању до 8 минута, од којих је трећа задата једногласна композиција, за коју наставник расписује аранжман. Задата композиција се објављује на сајту УМНКС-а у јануару месецу, сваке године. Све композиције морају да имају уметничку вредност.

ЧЕТВРТА ДИСЦИПЛИНА - ХОРОВИ

Хор броји од 30 (тридесет) до 60 (шездесет) певача. Хор се представља са 2 (две) до 3 (три) композиције по СЛОБОДНОМ избору у прве три етапе, у укупном трајању до 6 (шест) минута. Једна од композиција може имати инструменталну пратњу (до два инструмента; употреба матрице је забрањена). Хорови I категорије наступају са минимум једном двогласном композицијом, док се хорови II и III категорије представљају са двогласним композицијама. Хорови IV категорије представљају се са трогласним композицијама. У четвртој етапи, републичког нивоа, изводе се три, односно четири композиције у трајању до 10 минута, од којих је последња, нова, задата композиција. Задата композиција се објављује на сајту УНМКС-а у јануару месецу, сваке године. Све композиције морају да имају уметничку вредност.

Хорови IV категорије могу бити класификовани у под категорије уколико за то има потребе, и то на: мешовити хор, мушки и женски хор.